ติดต่อ กอ.รมน.

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
สวนรื่นฤดี ถนนนครราชสีมา แขวงวชิระ เขตดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300
โทร. 02-2412051 – 56
แจ้งเบาะแสภัยคุกคามต่อความมั่นคงของชาติ สายด่วนความมั่นคง โทร. 1374