กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรในเขตพื้นที่รับผิดชอบของกองทัพภาคตามที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมาย และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำหนดตามข้อเสนอของผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค