กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัด ขึ้นตรงต่อผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในภาค มีหน้าที่รับผิดชอบและสนับสนุนการรักษาความมั่นคงภายในเขตพื้นที่รับผิดชอบของจังหวัดนั้นตามที่ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรมอบหมาย และมีอำนาจหน้าที่ตามที่ผู้อานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรกำหนด