ผู้บังคับบัญชา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 

พลเอก อภิรัชต์  คงสมพงษ์
ผู้บัญชาการทหารบก
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พลเอก ณัฐพล  นาคพาณิชย์
รองผู้บัญชาการทหารบก
ผู้ช่วยผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พลเอก ธีรวัฒน์ บุณยะวัฒน์
เสนาธิการทหารบก
เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร