ผู้บังคับบัญชา

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรี
ผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

พลเอก ณรงค์พันธ์  จิตต์แก้วแท้
รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

   

    พลเอก พรศักดิ์  พูลสวัสดิ์
ที่ปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ
การรักษาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้

 

    พลเอก ธรรมนูญ  วิถี
ที่ปรึกษาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติภารกิจ
การรักษาความมั่นคงของรัฐในพื้นที่ กรุงเทพ และปริมณฑล

พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร