การจัดการองค์ความรู้

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

กิจกรรมการจัดการความรู้ กอ.รมน.

  • รายงานการวิจัย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ
    ในการปฏิบัติหน้าที่มวลชนตามความคาดหวังของ กอ.รมน. download
  • บทเรียนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ download
  • แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย download
  • คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานโฆษก download
  • การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการศึกษาวิจัยการวางระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในประเทศ download
  • การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2561 download

กระบวนการสนับสนุน/กระบวนการบริหารจัดการ กอ.รมน.เป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพ

  • คู่มือการตรวจสอบในระบบ GFMIS download
  • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการตรวจสอบภายใน download