การจัดการองค์ความรู้

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้

กิจกรรมการจัดการความรู้ กอ.รมน.

 • รายงานการวิจัย การประเมินผลสัมฤทธิ์ของผู้ที่ผ่านการอบรมหลักสูตรไทยอาสาป้องกันชาติ
  ในการปฏิบัติหน้าที่มวลชนตามความคาดหวังของ กอ.รมน. download
 • บทเรียนการขับเคลื่อนการแก้ไขปัญหาสำคัญของประเทศ download
 • แนวทางการคัดแยกขยะมูลฝอย download
 • คู่มือการปฏิบัติงาน สำนักงานโฆษก download
 • การประชุมสัมมนาเชิงปฏิบัติการตามโครงการศึกษาวิจัยการวางระบบการเตรียมความพร้อมเพื่อรองรับภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในประเทศ download
 • การประชุมเชิงปฏิบัติการตามโครงการเสริมสร้างองค์ความรู้ในการปฏิบัติงานของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ประจำปีงบประมาณ 2561 download

กระบวนการสนับสนุน/กระบวนการบริหารจัดการ กอ.รมน.เป็นหน่วยที่มีประสิทธิภาพ

 • คู่มือการตรวจสอบในระบบ GFMIS download
 • คู่มือการปฏิบัติงาน เรื่อง กระบวนการตรวจสอบภายใน download

ข้อมูลสื่อวีดิทัศน์องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับสายงานด้านกำลังพลของ กอ.รมน.

 • การส่งข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. เพื่อเข้ารับการศึกษาหลักสูตรวิทยาลัยการทัพ link
 • การรับรองหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาราชการเป็นทวีคูณของ กอ.รมน. link
 • การสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการทั่วไป link
 • การพิจารณาบำเหน็จข้าราชการทหาร ตำรวจ และพนักงานราชการ ของ กอ.รมน. link
 • การเลื่อนเงินเดือนข้าราชการพลเรือนประจำ กอ.รมน. link
 • เครื่องหมายยศของข้าราชการทหาร และตำรวจ link
 • เครื่องหมายยศข้าราชการทหารอากาศและทหารเรือ link
 • เครื่องหมายข้าราชการพลเรือนและพนักงานราชการ link
 • การขอรับเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา link
 • การดำเนินการทางธุรการในการตรวจเยี่ยมหน่วยในสายงานด้านบุคลากร link