สาระ IT/Cybersecurity

ประชาสัมพันธ์สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ

หน่วยงาน : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ กระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ตัวอักษรย่อ : สดช. ชื่อภาษาอังกฤษ : Office of National Digital Economy and Society Commission ตัวอักษรย่อ : ONDE ที่อยู่  : สำนักงานคณะกรรมการดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 120 หมู่ 3 อาคารรัฐประศาสนภักดี ชั้น 7 ศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80...