นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
Privacy Policy of Internal Security Operations Command
จัดทำเมื่อวันที่ 16 มกราคม 2561

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้จัดทำนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ขึ้น เพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลของผู้ใช้บริการทุกท่าน (Personal Information) ที่ติดต่อเข้ามายังเว็บไซต์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ดังนี้

การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

1. เพื่อความสะดวกในการให้บริการแก่ผู้ใช้บริการทุกท่านที่เข้ามาใช้บริการเว็บไซต์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ทางเว็บไซต์อาจเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้เช่น อีเมลแอดเดรส (Email Address) ชื่อ (Name) ที่อยู่หรือที่ทำงาน (Home or Work Address) เขตไปรษณีย์ (ZIP Code) หรือหมายเลขโทรศัพท์ (Telephone Number) เป็นต้น

2. ในกรณีที่ท่านสมัคร (Sign Up) เพื่อสมัครสมาชิกหรือเพื่อใช้บริการอย่างใดอย่างหนึ่ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาจจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพิ่มเติม ได้แก่ เพศ (Sex) อายุ (Age) สิ่งที่โปรดปราน/ความชอบ (Preferences/Favorites) หรือความสนใจ (Interests)

3. เพื่อสำรวจความนิยมในการใช้บริการ อันจะเป็นประโยชน์ในการนำสถิติไปใช้ในการปรับปรุงคุณภาพในการให้บริการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร อาจจัดเก็บรวบรวมข้อมูลของท่านบางอย่างเพิ่มเติม ได้แก่ หมายเลขไอพี (IP Address) ชนิดของโปรแกรมค้นผ่าน (Browser Type) โดเมนเนม (Domain Name) บันทึกหน้าเว็บ (web page) ของเว็บไซต์ที่ผู้ใช้เยี่ยมชม เวลาที่เยี่ยมชมเว็บไซต์ (Access Times) และเว็บไซต์ที่ผู้ใช้บริการเข้าถึงก่อนหน้านั้น (Referring Website Addresses)

4. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอแนะนำให้ท่านตรวจสอบนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล (Privacy Policy) ของเว็บไซต์อื่นที่เชื่อมโยงจากเว็บไซต์นี้เพื่อจะได้ทราบและเข้าใจว่าเว็บไซต์ดังกล่าวเก็บรวบรวม ใช้หรือดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอย่างไร ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรไม่สามารถรับรองข้อความ หรือรับรองการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้มีการประกาศไว้ในเว็บไซต์ดังกล่าวได้ และไม่ขอรับผิดชอบใดๆ หากเว็บไซต์เหล่านั้นไม่ได้ปฏิบัติการหรือดำเนินการใดๆ ตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่เว็บไซต์ดังกล่าวได้ประกาศไว้

การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

1. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็น เช่น ชื่อ และ ที่อยู่ เพื่อใช้ในการติดต่อ ให้บริการ ประชาสัมพันธ์ หรือให้ข้อมูลข่าวสารต่างๆ รวมทั้งสำรวจความคิดเห็นของท่านในกิจการหรือกิจกรรมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเท่านั้น

2. กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรขอรับรองว่าจะไม่นำข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้เก็บรวบรวมไว้ ไปขายหรือเผยแพร่ให้กับบุคคลภายนอกโดยเด็ดขาด เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากท่านเท่านั้น

3. ในกรณีที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรได้ว่าจ้างหน่วยงานอื่นเพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เช่น การจัดส่งพัสดุไปรษณีย์ การวิเคราะห์เชิงสถิติในกิจการหรือกิจกรรมของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เป็นต้น กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจะกำหนดให้หน่วยงานที่ได้ว่าจ้างให้ดำเนินการดังกล่าว เก็บรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน และกำาหนดข้อห้ามมิให้มีการนำข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าวไปใช้นอกเหนือจากกิจกรรมหรือกิจการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

สิทธิในการควบคุมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความเป็นส่วนตัวของท่าน ท่านมีสิทธิเลือกที่จะให้มีการใช้หรือแชร์ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน หรืออาจเลือกที่จะไม่รับข้อมูลหรือสื่อทางการตลาดใดๆ จาก กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรก็ได้ โดยขอให้ท่านแจ้งความจำนงดังกล่าวเพื่อแจ้งให้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรทราบทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ webadmin@isoc.go.th

การรักษาความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อประโยชน์ในการรักษาความลับและความปลอดภัยสำหรับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงได้กำหนดระเบียบภายในหน่วยงานเพื่อกำหนดสิทธิในการเข้าถึงหรือใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านและเพื่อรักษาความลับและความปลอดภัยของข้อมูลบางอย่างที่มีความสำคัญอย่างยิ่ง กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงได้จัดให้มีช่องทางการสื่อสารแบบปลอดภัยสำหรับข้อมูลดังกล่าวด้วยการเข้ารหัสลับข้อมูลดังกล่าว เช่น จัดให้มีการใช้ Secure Socket Layer (SSL) protocol เป็นต้น

การใช้คุกกี้ (Cookies)

“คุกกี้” คือ ข้อมูลที่กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรส่งไปยังโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ (Web browser) ของผู้ใช้บริการ และเมื่อมีการติดตั้งข้อมูลดังกล่าวไว้ในระบบของท่านแล้ว หากมีการใช้ “คุกกี้” ก็จะทำให้เว็บไซต์กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรสามารถบันทึกหรือจดจำข้อมูลของผู้ใช้บริการไว้ จนกว่าผู้ใช้บริการจะออกจากโปรแกรมค้นผ่านเว็บไซต์ หรือจนกว่าผู้ใช้บริการจะทำการลบ “คุกกี้” นั้นเสีย หรือไม่อนุญาตให้ “คุกกี้” นั้นทำงานอีกต่อไปหากท่านเลือกใช้ “คุกกี้” แล้ว ท่านจะได้รับความสะดวกสบายในการท่องเว็บไซต์มากขึ้น เพราะ “คุกกี้” จะช่วยจดจำเว็บไซต์ที่ท่านแวะหรือเยี่ยมชม ทั้งนี้กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจะนำข้อมูลที่ “คุกกี้” ได้บันทึกหรือเก็บรวบรวมไว้ ไปใช้ในการวิเคราะห์เชิงสถิติ หรือในกิจกรรมอื่นของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรเพื่อปรับปรุงคุณภาพการให้บริการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรต่อไป

การปรับปรุงนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรอาจทำการปรับปรุงหรือแก้ไขนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลโดยมิได้แจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า ทั้งนี้ เพื่อความเหมาะสมและมีประสิทธิภาพในการให้บริการ ดังนั้นกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรจึงขอแนะนำให้ผู้ใช้บริการอ่านนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลทุกครั้งที่เยี่ยมชม หรือมีการใช้บริการจากเว็บไซต์ของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

การปฏิบัติตามนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลและการติดต่อกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

ในกรณีที่ท่านมีข้อสงสัย ข้อเสนอแนะ หรือข้อติชมใดๆ เกี่ยวกับนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล
หรือการปฏิบัติตามนโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลฉบับนี้ กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรน/เว็บไซต์) ยินดีที่จะตอบข้อสงสัยรับฟังข้อเสนอแนะ และคำติชมทั้งหลาย อันจะเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงการให้บริการของกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักรต่อไป โดยท่านสามารถติดต่อกับกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามที่อยู่ที่ปรากฏข้างล่างนี้

กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ถนนราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต กรุงเทพมหารนคร 10300
โทรศัพท์ 0 2241 0838
Email webadmin@isoc.go.th