ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง

พลเอก วรเกียรติ รัตนานนท์
เสนาธิการทหารบก
เลขาธิการกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
ผู้บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศระดับสูง (Chief Information Officer : CIO)

ข้อมูลติดต่อ

สำนักงานเลขาธิการกองอำนายการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร สวนรื่นฤดี แขวงดุสิต  เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 หมายเลขโทรศัพท์ 0-2282-4401   E-mail : osg@isoc.go.th

วิสัยทัศน์ด้าน ICT กอ.รมน.

กอ.รมน. เป็นองค์กรที่ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารที่ทันสมัย ในการบูรณาการและประสานการปฏิบัติในการป้องกันและแก้ไขปัญหาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เพื่อให้เกิดความมั่นคงของรัฐ และความสงบสุขของประชาชน

พันธกิจด้าน ICT กอ.รมน.

  • พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาช่วยในการอำนวยการ ประสานงาน กำกับดูแล และนำนโยบายด้านความมั่นคงของรัฐไปสู่การปฏิบัติด้วยการบูรณาการ สนับสนุนและเสริมการปฏิบัติของส่วนราชการต่างๆ ในการรักษาความมั่นคง ทั้งในภาวะปกติและไม่ปกติ
  • พัฒนาและประยุกต์ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มาช่วยในการติดตาม ตรวจสอบ แจ้งเตือน วิเคราะห์ และประเมินแนวโน้มของสถานการณ์ที่อาจก่อให้เกิดภัยคุกคามด้านความมั่นคงภายในราชอาณาจักร
  • พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
  • พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อสนับสนุนภารกิจของหน่วยงาน
  • พัฒนา กอ.รมน. ให้เป็นศูนย์กลางข้อมูลและความรู้ในด้านต่างๆ แบบทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
  • ดำเนินการอื่นๆ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนดหรือที่ได้รับมอบหมายจากคณะรัฐมนตรี สภาความมั่นคงแห่งชาติ หรือนายกรัฐมนตรี

ยุทธศาสตร์ด้าน ICT กอ.รมน.

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เพื่อสนับสนุนการสร้างธรรมาภิบาลในการบริหารจัดการและปฏิบัติงานตามภารกิจของ กอ.รมน.

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบงานสารสนเทศเพื่อเสริมสร้างธรรมาภิบาลในการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติราชการของหน่วยงานภาครัฐ การประชาสัมพันธ์ข่าวสารภาครัฐ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ อำนวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้อง ทันสมัย มีความเชื่อมโยงระบบต่างๆ ที่สามารถสนับสนุนผู้บริหารระดับกลางและสูง ในการวิเคราะห์ วางแผน บริหารจัดการและการตัดสินใจ
มาตรการ 1.1 : การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนงานสำนักงานส่วนกลาง
มาตรการ 1.2 : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการสำหรับสนับสนุนผู้บริหารระดับกลางและสูง
มาตรการ 1.3 : การพัฒนาระบบสารสนเทศสำหรับสนับสนุนพันธกิจหลักของ กอ.รมน.

ยุทธศาสตร์ที่ 2  พัฒนามาตรฐานข้อมูลและระบบฐานข้อมูลกลางเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูลในการบริหารจัดการ

เป้าประสงค์ : พัฒนาระบบการแลกเปลี่ยนและสร้างมาตรฐานข้อมูล เพื่อการเชื่อมโยงแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานภายใน กอ.รมน. โดยเข้าถึงข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว สามารถใช้ประโยชน์ร่วมกันอย่างถูกต้อง ทันสมัย และมีความปลอดภัยที่ดี
มาตรการ 2.1 : การพัฒนาระบบฐานข้อมูลเพื่อเป็นศูนย์กลางข้อมูล (Portal)
มาตรการ 2.2 : การพัฒนามาตรฐานข้อมูลเพื่อให้การแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างหน่วยงานมีประสิทธิภาพ

ยุทธศาสตร์ที่ 3 พัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร ให้มีการรักษาความปลอดภัย มีประสิทธิภาพ มีเสถียรภาพ และมีมาตรฐานระดับสากล 

เป้าประสงค์ :  เตรียมความพร้อมโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีและการสื่อสารให้สามารถรองรับการใช้งานระบบสารสนเทศในการสนับสนุนปฏิบัติภารกิจในระดับที่ยอมรับได้
มาตรการ 3.1 : การพัฒนาเสถียรภาพและความมั่นคงปลอดภัยของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาตรการ 3.2 : การพัฒนาประสิทธิภาพของระบบโครงสร้างพื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

ยุทธศาสตร์ที่ 4 พัฒนากำลังพลให้มีความรู้ความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

เป้าประสงค์ : พัฒนาการเรียนรู้และศักยภาพของบุคลากรให้มีทักษะความรู้ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศสามารถใช้เทคโนโลยีสารสนเทศได้อย่างเหมาะสม
มาตรการ 4.1 : การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศแก่บุคลากร
มาตรการ 4.2 : การพัฒนาด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและกระบวนการสนับสนุนการเรียนรู้และพัฒนาศักยภาพของบุคลากร