ข่าวกิจกรรม กอ.รมน.

ผลการสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเป็นนายทหารประทวน ปี 62 (ภาควิชาการ)

ผลการสอบคัดเลือก (ภาควิชาการ) ข้อแนะนำในการทดสอบร่างกาย เกณฑ์การทดสอบสมรรถภาพร่างกายสำหรับสอบคัดเลือกเป็นนายทหารประทวน สนง.ปรมน.ทบ. คลิปวีดีโอสาธิตท่าดันพื้นและลุกนั่ง (ชาย) คลิปวีดีโอสาธิตท่าดันพื้นและลุกนั่ง (หญิง)  

รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน บรรจุเป็นนายทหารประทวน

สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในกองทัพบก มีความประสงค์รับสมัครและสอบคัดเลือกทหารกองหนุน บุคคลพลเรือน เพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นนายทหารประทวน ในตำแหน่ง เสมียน สำนักงานประสานภารกิจด้านความมั่นคงภายในกองทัพบก (อัตราสิบเอก) จำนวน ๑๐ อัตรา รับเงินเดือนระดับ ป.๑ ชั้น ๑๓.๕ (๘,๖๑๐ บาท) โดยมีรายละเอียดตามเอกสารที่แนบ ประกาศรับสมัคร แบบฟอร์มสมัครสอบคัดเลือก