ข่าวเสริมสร้างความมั่นคง

รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่1/2562

วันที่ 25 มิ.ย.62 เวลา1330 พ.อ.ชัยธัช รัตนกำพล รอง ผอ.รมน.จังหวัดชัยภูมิ​ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ จังหวัดชัยภูมิ ครั้งที่1/2562 ด้วยสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 7 (นครราชสีมา)ในฐานะกรรมการและเลขานุการคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ ตามคำสั่งกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ 15/2562 ลงวันที่ 8 มกราคม 2562 มีความประสงค์ขอเชิญคณะกรรมการพิจารณาการปลูกป่าระดับพื้นที่ประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นหรือเสนอแนะในการคัดเลือก หรือกำหนดพื้นที่เป้าหมายในการปลูกฟื้นฟูป่า ซึ้ง...

กอ.รมน.จังหวัดนนทบุรี ร่วมพิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในการขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ รุ่นที่ 1

วันที่ 18 มิ.ย.62 เวลา 08.45 น. ณ ห้องประชุม เทศบาล ต.บางใหญ่ อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี : นายชลธี ยังตรง รอง ผวจ.นนทบุรี เป็นประธาน พิธีเปิดโครงการเสริมสร้างความเป็นพลเมืองในการขับเคลื่อนการจัดการน้ำเสียและขยะชุมชนสู่การเป็นเมืองน่าอยู่ รุ่นที่ 1 โดยความร่วมมือระหว่าง สนง.ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนนทบุรี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์...

กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ

กอ.รมน.จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ เมื่อ 060900 มิ.ย.62 เจ้าหน้าที่ส่วนประสานงานกกล.รส.จว.ปข.พื้นที่ อ.เมือง พร้อมด้วย มว.รส.ที่ 1 (อ.เมือง) ร้อย.รส.จว.ป.ข.(ศร.) เข้าร่วมกิจกรรมโครงการจิตอาสา เราทำความดีด้วยหัวใจ ปรับปรุงภูมิทัศน์ และสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยร่วมกันปลูกต้นทองอุไร พื้นที่ หมู่ 5 บ้านดอนทราย ตำบลเกาะหลัก พื้นที่ 17...

ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ลุยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาล

กอ.รมน.โดยศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 ลุยแก้ปัญหาแรงงานต่างด้าว และยาเสพติด ตามนโยบายของรัฐบาลในการจัดระเบียบแรงงานต่างด้าว ให้อยู่ในขอบเขตที่สามารถควบคุมได้และไม่ก่อให้เกิดผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจและสังคม เพื่อปฏิบัติตามนโยบายดังกล่าว วันนี้ 6 มิ.ย.62 เวลา 0900 พล.ท.กิตติธัช บุพศิริ ผอ.ศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 2 กอ.รมน.เป็นประธานในพิธีเปิดการฝึกอบรมเครือข่ายการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยคุกคามด้านแรงงานต่างด้าวและผู้หลบหนีเข้าเมืองโดยผิดกฎหมาย ณ โรงแรมรอยัล นาคารา และคอนเวนชั่นเซ็นเตอร์ อ.เมือง จ.หนองคาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มองค์ความรู้ด้านตัวบทกฎหมาย...

กอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่

28 พ.ค. 62 เวลา 0930 พ.อ. บุญประสิทธิ์ มีสอาด รอง ผอ.รมน.จังหวัดสุโขทัย (ท.)/หน.ส่วนประสานงาน กกล.รส.จว.ส.ท. ร่วมเป็นเกียรติในพิธีเปิดงานคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ เพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก โครงการปกป้องสถาบันสำคัญของชาติ เพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2562 โดยมี นายไมตรี ไตรติลานันท์...

กอ.รมน.จังหวัดหนองคาย จัดบรรยาย “งานด้านการข่าว” ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.)

เมื่อ 26 พ.ค.62 เวลา 08.30-10.00 น. พ.อ.สุทธ์พิชญพงษ์ สุธิราวุธ รอง ผอ.รมน.จังหวัด น.ค. มอบให้ พ.จ.อ.บุญเลิศ ศรีวังคำ เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฝ่ายการข่าว ฯ เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ"งานด้านการข่าว" ให้ความรู้แก่ผู้เข้ารับการฝึกอบรมทบทวนชุดรักษาความปลอดภัยหมู่บ้าน (ชรบ.) รุ่นที่ 2 ประจำปี 2562 ณ ร้อย.ตชด.245...

ผอ.รมน. กำชับหน่วยงานด้านความมั่นคงในพื้นที่ 3 จชต. ดูแลสถานการณ์ให้เกิดความสงบสุขในช่วงเดือนรอมฎอนจนถึงวันฮารีรายอ

(24 พ.ค.62) พล.ต.ธนาธิป สว่างแสง โฆษก กอ.รมน. ได้เปิดเผยว่า ในห้วงวันที่ 6 พ.ค. – 4 มิ.ย.62  จะตรงกับเดือนรอมฎอน ปี 1460 เป็นห้วงการถือศีลอดของพี่น้องมุสลิมในพื้นที่ 3 จชต.และ 4 อำเภอ ของจังหวัดสงขลาถือเป็นบุญใหญ่แห่งปีซึ่งกลุ่มผู้ก่อเหตุรุนแรงอาศัยเงื่อนไขประวัติศาสตร์ความเป็นอัตลักษณ์ เชื้อชาติ ศาสนา...

กอ.รมน.จังหวัด ต.ง. ร่วมกับเรือนจำจังหวัดตรัง (เรือนจำชั่วคราวบ้านเหรียงห้อง) ดำเนินโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่

เมื่อ 23 - 24 พ.ค.62 กอ.รมน.จังหวัด ต.ง. ร่วมกับเรือนจำจังหวัดตรัง (เรือนจำชั่วคราวบ้านเหรียงห้อง) ดำเนินโครงการขยายผลหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับศูนย์เรียนรู้ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ประจำตำบลรุ่นที่ ๔ ณ ศูนย์เรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงเรือนจำเหรียงห้อง ต.นาท่ามเหนือ อ.เมือง จ.ตรัง เพื่อส่งเสริมอาชีพให้แก่ ผู้ต้องขังที่กำลังจะพ้นโทษคืนสู่สังคม และเป็นแหล่งเรียนรู้ทางการเกษตรที่น้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงและเกษตรทฤษฎีใหม่ มาเป็นแบบอย่างให้กับชุมชนการดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย พร้อมสนับสนุนอุปกรณ์อาชีพทางเลือกจำนวน 3 รายการ 1....

สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี

วันที่ 17 พ.ค. 62 พล.ต. ไพรุจน์  คำชุม ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดปทุมธานี โดยมี พ.อ. สัญญาลักขณ์  ทั่งศิริ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.ท. ( ท. )...

สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดอยุธยา

วันที่ 16 พ.ค. 62 พล.ต. ไพรุจน์  คำชุม ผช.จเร กอ.รมน. เป็นหัวหน้าชุดตรวจ สำนักจเร กอ.รมน. เดินทางไปตรวจการปฏิบัติและประเมินผลการปฏิบัติราชการของ กอ.รมน.จังหวัดอยุธยา โดยมี ดร.สุจินต์  ไชยชุมศักดิ์ ผวจ./ผอ.รมน.จังหวัด อ.ย., พ.อ. ชัยยา  จุ้ยเจริญ รอง ผอ.รมน.จังหวัด...