กฎหมาย/ระเบียบ/คำสั่ง/นโยบาย

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.

 • สำเนาหนังสือ สกส.กอ.รมน. ที่ นร 5122/558 ลง 22 ธ.ค.63   download
 • พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ที่แก้ไขและเพิ่มเติม download
 • คำอธิบาย พ.ร.บ.การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 ที่แก้ไขและเพิ่มเติม download
 • คำสั่ง หน.คสช.ที่ 14/2559 ลง 4 เม.ย.59 download
 • คำอธิบาย คำสั่ง หน.คสช.ที่ 14/2559 download
 • พระราชบัญญัติ การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 download

กฏบัตรที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.

 • หนังสือ สตน.กอ.รมน. ที่ นร 5109-283 ลง 8 ต.ค. 63   download
 • กรอบคุณธรรมการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน   download 
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2564
  download
 • กฎบัตรการตรวจสอบภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2563
   download
 • กฏบัตรการตรวจสอบภายใน กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ปีงบประมาณ 2562   download

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.

 • คําสั่งสํานักนายกรัฐมนตรี ที่ 179/2552 เรื่อง การจัดโครงสร้าง การแบ่งส่วนงาน อํานาจหน้าที่ของส่วนงาน และอัตรากําลังของกองอํานวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  download
 • คําสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 51/2560 เรื่อง การแก้ไขเพิ่มเติมกฎหมายว่าด้วยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  download
 • คำสั่ง กอ.รมน. ที่ 279/2554 เรื่อง การดำเนินการรับรองหลักฐานการมีสิทธิได้นับเวลาทวีคูณสำหรับกำลังพลสังกัด กอ.รมน. และผู้ปฏิบัติงานในสายงาน กอ.รมน. download

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.

 • คำสั่ง กอ.รมน. ที่ 592/2561 เรื่อง แบบธรรมเนียมการปฏิบัติตนของข้าราชการ ลูกจ้าง และพนักงานราชการ กอ.รมน. download

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับ กอ.รมน.

 • ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี  (พ.ศ. 2561 – 2580)  download
 • ยุทธศาสตร์ กอ.รมน.   (พ.ศ. 2560 – 2564)  download
 • “คำขวัญ” ค่านิยมของ กอ.รมน. download

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ

 • ข้อกําหนด ออกตามความในมาตรา 18 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551  download
 • ประกาศ เรื่อง กําหนดลักษณะความผิดอันมีผลกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร ตามมาตรา 21 แห่งพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 download
 • ประกาศ เรื่อง การให้พนักงานเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร พ.ศ.2551 เป็นเจ้าพนักงานหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ตามกฎหมาย download
 • ประกาศ เรื่อง พื้นที่ปรากฏเหตุการณ์อันกระทบต่อความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  download

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ

 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการรักษาความปลอดภัยแห่งชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2560  download

นโยบายที่เกี่ยวข้องกับความมั่นคงของชาติ

 • นโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561  download

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • พระราชบัญญัติ ว่าด้วยการกระทําความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2560  download

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีสารสนเทศ

 • ระเบียบสํานักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยคณะกรรมการเตรียมการด้านการรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์แห่งชาติ พ.ศ.2560  download

กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 • พระราชบัญญัติ การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560 download
 • กฎกระทรวง กำหนดเรื่องการจัดซื้อจัดจ้างกับหน่วยงานของรัฐที่ใช้สิทธิอุทธรณ์ไม่ได้ พ.ศ.2560  download
 • กฎกระทรวง กำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ.2560  download
 • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการขึ้นทะเบียนที่ปรึกษา    พ.ศ.2560  download
 • กฎกระทรวง กำหนดวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง วงเงินการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ทำข้อตกลงเป็นหนังสือ และวงเงินการจัดซื้อจัดจ้างในการแต่งตั้งผู้ตรวจรับพัสดุ พ.ศ.2560  download
 • กฎกระทรวง กำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2560  download
 • กฎกระทรวง กำหนดหลักเกณฑ์เกี่ยวกับผู้ที่มีสิทธิขอขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการ พ.ศ. 2560  download
 • กฎกระทรวงกำหนดให้หน่วยงานอื่นเป็นหน่วยงานของรัฐตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560  download
 • กฎกระทรวง กําหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ.2561 download

ระเบียบที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 • ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560  download
 • ข้อบังคับ กอ.รมน. ว่าด้วย การดำเนินการด้านพัสดุ พ.ศ.2562  download
 • ข้อบังคับ กอ.รมน. ว่าด้วย การดำเนินการด้านพัสดุ พ.ศ.2561  download
 • ข้อบังคับ กอ.รมน. ว่าด้วย การดำเนินการด้านพัสดุ พ.ศ.2553  download

คำสั่งที่เกี่ยวข้องกับการจัดซื้อจัดจ้าง

 • คำสัง กอ.รมน. ที่ 477/2560 เรื่อง การดำเนินการด้านพัสดุ (ชั่วคราว)download

ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร

 • ประกาศกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร เรื่อง มาตรการลด และคัดแยกขยะมูลฝอยของ กอ.รมน. download