กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
กิจกรรมการขับเคลื่อน “กองทุนแม่ของแผ่นดิน” บ้านดอนไชย
วันที่ 8 เมษายน 2564
แชร์ |

    เมื่อ 30 มี.ค. 64 กอ.รมน.ภาค 3 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 3104 กอ.รมน.ภาค 3 สย.1 ร่วมกับ ชวกม. 7 ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. จัดกิจกรรมขับเคลื่อนกองทุนแม่ของแผ่นดิน
บ.ดอนไชย โดยมี นายภัทรดนัย อุทัยรัตน์ ปลัดอำเภอฝ่ายความมั่นคง อ.แม่สอด เป็นผู้แทนนายอำเภอแม่สอด เป็นประธานในพิธี ประกอบด้วย พัฒนาการ อ.แม่สอด, กำนัน ต.แม่ตาว,หน.สายตรวจ ต.แม่ตาว , จนท.ตชด.346, ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชน บ.ดอนไชย ณ อาคารอเนกประสงค์ บ.ดอนไชย ม.6 ต.แม่ตาว อ.แม่สอด จว.ตาก เข้าร่วมกิจกรรมประมาณ 100 คน
  ทั้งนี้ ชุดมีมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างในการเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top