กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ร่วมกับราษฎรอาสา เพื่อป้องกันภัยยาเสพติด (จว.ประจวบคีรีขันธ์
วันที่ 8 เมษายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 30 มี.ค. 64 กอ.รมน.ภาค 1 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน ที่ 1210 (ร.9 พัน.1) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. พร้อมด้วย ร.ต. สุรเดช วิดลิศ หน.ชุด และ จนท.ประจำชุด จัดการฝึกอบรมราษฎรอาสาป้องกันภัยยาเสพติด (รสปส.) รุ่นที่ ๕ ประจำปี 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านวิ่งน้อย หมู่ 8 ต.สามกระทาย อ.กุยบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 30 คน มีการบรรยายให้ความรู้เรื่อง กฎหมาย และ พ.ร.บ.เกี่ยวกับยาเสพติด, ฝึกการตั้งจุดตรวจ/จุดสกัด ซี่งผู้เข้าร่วมอบรมฯ ได้ฝึกปฏิบัติจริง 
  ทั้งนี้ มีการดำเนินการตามมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการตรวจวัดอุณหภูมิร่างกาย, ล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์, สวมหน้ากากอนามัย และเว้นระยะห่างในการเข้าร่วมฝึกอบรมฯ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ มีความตั้งใจ และสนใจการบรรยายจากคณะวิทยากรเป็นอย่างดี

Top