กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
การดำเนินโครงการปราชญ์ระดับภาค และ จังหวัด เพื่อความมั่นคง ณ จว.นครนายก
วันที่ 8 เมษายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 30 มี.ค. - 1 เม.ย. 64 พล.อ. วรเกียรติ  รัตนานนท์  เลขาธิการ กอ.รมน. และ ดร. วิภารัตน์ ดีอ่อง ผู้อำนวยการสำนักงานวิจัยแห่งชาติ  เป็นประธานร่วมเปิดงาน “โครงการการเสริมสร้างปราชญ์เพื่อความมั่นคง และเครือข่าย ภาคจังหวัด เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน” โดยมี ศปป.1 กอ.รมน. และสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) ได้ร่วมดำเนินการจัดโครงการ ดังกล่าว ณ ชลพฤกษ์รีสอร์ท อ.บ้านนา จว.นครนายก สำหรับการจัดงานดังกล่าว มีวัตถุประสงค์ ดังนี้
 1. เพื่อบูรณาการการทำงานร่วมกันในการขับเคลื่อนกิจกรรมภายใต้ความร่วมมือระหว่าง“กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร และ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ” ในการเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่ปราชญ์เพื่อความมั่นคง และเครือข่ายภาค จังหวัด ซึ่งเป็นฐานสำคัญของประเทศในการร่วมขับเคลื่อนการพัฒนา/แก้ปัญหาเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืน
 2. เพื่อเป็นการร่วมกันพัฒนาศักยภาพของชุมชนด้วยผลงานวิจัยและนวัตกรรม
 3. เพื่อขยายผลองค์ความรู้จากผลงานวิจัย และนวัตกรรมไปสู่การใช้ประโยชน์ในการปฏิบัติ และถ่ายทอดสู่ศูนย์เรียนรู้ของเครือข่ายปราชญ์เพื่อความมั่นคงเพื่อพัฒนาพื้นที่ชุมชนเป้าหมายของ
กอ.รมน. ให้เป็นชุมชนที่มีความมั่นคง เข้มแข็ง และยั่งยืน
 4. เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ประสบการณ์จากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะปราชญ์เพื่อความมั่นคง, ผู้นำชุมชน และส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำแนวคิดไปพัฒนาให้เป็นชุมชนต้นแบบในทุกๆ พื้นที่ เพื่อพึ่งพาตนเองได้ รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันในการเผชิญปัญหาต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อความมั่นคงของชาติได้อย่างยั่งยืน ทั้งนี้ มีผู้เข้าร่วมการอบรม จำนวนทั้งสิ้น 332 นาย 

Top