กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนพบปะสอบถามข้อมูลความเคลื่อนไหวสิ่งที่ผิดกฏหมาย เพื่อแก้ไขปัญหายาเสพติด และแรงงานต่างด้าว (จว.ราชบุรี)
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
แชร์ |

   เมื่อ 14 มิ.ย.64 กอ.รมน.ภาค 1 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์ที่ 1205 (ช.พัน.9 พล.ร.9) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ซึ่งมี ร.ท.อนุกูล  เผือกวงษ์ เป็น หน.ชุด มอบหมายให้ จ.ส.อ.รัตนะ  ปานอุบล รอง หน.ชุด และ จนท.ประจำชุด ลงพื้นที่พบปะพัฒนาสัมพันธ์ประชาชน เพื่อสอบถามข้อมูลความเคลื่อนไหวสิ่งที่ผิดกฎหมาย รวมทั้งปัญหาต่างๆ ในหมู่บ้าน/ชุมชน ตลอดจนการลักลอบค้าแรงงานต่างด้าวหลบหนีเข้าเมือง เพื่อป้องกันการนำเชื้อมาสู่ชุมชน พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์แนะนำการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) การสวมหน้ากากอนามัยเมื่อไปในแหล่งชุมชน การเว้นระยะห่างทางสังคม อีกทั้งยังแนะนำช่วยกันสอดส่องดูแลผู้ที่เดินทางไปยังสถานที่เสี่ยง ณ บ้านถ้ำหิน ม.5 ต.สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จว.ราชบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top