กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การแสดงพลังความสามัคคีของประชาชน เพื่อจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ในการเอาชนะยาเสพติด บ้านท่าตะคร้อ
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
แชร์ |

    เมื่อ 15 มิ.ย.64 กอ.รมน.ภาค 1 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1207 (ร.27) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ประกอบด้วย ร.ท.ทรงศักดิ์  บัวดา หน.ชุด พร้อมด้วย จนท.ประจำชุด ทำพิธีมอบธงชาติประจำหมู่บ้านท่าตะคร้อ เพื่อใช้เป็นสัญญาลักษณ์ของหมู่บ้าน/ชุมชนเข็มแข็งเอาชนะยาเสพติด และเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ซึ่งมี นายชนิล  อยู่สุข ผู้ใหญ่บ้านท่าตะคร้อ เป็นผู้รับมอบธงชาติ  พร้อมทั้งติดตั้งป้ายหมู่บ้านเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ณ ศาลาประชาคม บ้านท่าตะคร้อ หมู่ 2 ต.ท่าตะคร้อ อ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top