กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การดำเนินกิจกรรมการเกษตร เพื่ออาหารกลางวันสำหรับเด็กนักเรียน รร.บ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) ใน อ.วาปีปทุม
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 20 ก.ค.64 กอ.รมน.จว.มหาสารคาม โดย พ.อ.กิตติศักดิ์  ดวงกลาง รอง ผอ.รมน.จว.มหาสารคาม (ท.) เป็นประธานในพิธีมอบสิ่งของให้กับโรงเรียน ในโครงการ "บวร" ร่วมใจสร้างชุมชนคุณธรรม กิจกรรมเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน ณ โรงเรียนบ้านตำแย (ประชานุเคราะห์) ต.แคน อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม ซึ่งประกอบไปด้วย ไก่ไข่ พันธุ์ปลา อาหารไก่ -ปลา เมล็ดพันธุ์ผัก ต้นกล้าไม้และวัสดุอุปกรณ์สำหรับการเรียนการสอน นอกจากนี้ยังได้มอบถุงปันสุขให้กับผู้ปกครองเด็กนักเรียนเพื่อช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (covid-19) ทั้งนี้ได้ปฏิบัติตามหลักทางด้านสาธารณสุข เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 อย่างเคร่งครัด ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top