กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน. บูรณาการร่วมกับเหล่าทัพ เพื่อช่วยเหลือผู้ป่วยติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) และตรวจหาผู้ป่วยเชิงรุก ตามสั่งการนายกรัฐมนตรี
วันที่ 25 กรกฎาคม 2564
แชร์ |

Top