กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การแสดงพลังความรักความสามัคคีและความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักชาติในการเอาชนะยาเสพติด บ้านสระสี่มุม อ.หนองหญ้าปล้อง
วันที่ 26 กันยายน 2564
แชร์ |

   กอ.รมน.ภาค 1 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชนที่ 1207 (ร.29) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ซึ่งมี ร.ท.ทรงศักดิ์ บัวดา เป็น หน.ชุด พร้อมด้วย จนท.ประจำชุด ร่วมกับ นายสมชาย ทองประเสริฐ กำนัน ต.หนองหญ้าปล้อง, หน.ส่วนราชการ, ผช.ผู้ใหญ่บ้าน, ชรบ. และคณะกรรมการหมู่บ้าน กระทำพิธีมอบและรับมอบธงชาติ พร้อมทั้งเสาธงให้กับหมู่บ้าน เพื่อเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันชาติ และความรักความสามัคคีของคนในชุมชน โดยมี นายทวิช เที่ยวมาพบสุข นายอำเภอหนองหญ้าปล้อง เป็นประธานฯ ณ ศาลาประชาคมบ้านสระสี่มุม หมู่ 10 ต.หนองหญ้าปล้อง อ.หนองหญ้าปล้อง จว.เพชรบุรี ผลการปฏิบัติ นายสมชายฯ ขอบคุณ ชพส.ที่ดำเนินการสร้างเสาธง และมอบธงชาติให้กับหมู่บ้านในครั้งนี้

Top