กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การดำเนินกิจกรรมกองทุนแม่ของแผ่นดินและมอบธงครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติดให้กับประชาชน บ้านนาขุม จว.อุตรดิตถ์
วันที่ 26 กันยายน 2564
แชร์ |

   กอ.รมน.ภาค 3 โดยชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.3219) กอ.รมน.ภาค 3 สย.2 (ม.2 พัน.7) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. ดำเนินการจัดพิธีมอบธงสัญลักษณ์ครัวเรือนปลอดภัยจากยาเสพติด และเปิดศูนย์การเรียนรู้กองทุนแม่ของแผ่นดิน ตามแผนงานโครงการ หมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2564 เพื่อใช้เป็นสัญลักษณ์ของหมู่บ้านชุมชนเข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด ตลอดจนเป็นศูนย์รวมของจิตใจและแสดงออกถึงความจงรักภักดีต่อสถาบันหลักของชาติ ตามนโยบายของ ศปป.2 กอ.รมน. โดยมี เรือตรีวิทยา เกล้าวิกรณ์ นายอำเภอบ้านโคก ประธานในพิธีฯ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม จำนวน 100 คน ณ สนง.กองทุนแม่ของแผ่นดิน บ.นาขุม ม.1 ต.นาขุม อ.บ้านโคก จว.อุตรดิตถ์ ผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top