กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน. มอบถุงยังชีพให้กับผู้ที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) ในชุมชนเกียกกาย กทม.
วันที่ 13 ตุลาคม 2564
แชร์ |

   เมื่อ 12 ต.ค.64 เวลา 14.00 น. กอ.รมน. โดย พลโท อุดม  โกษากุล ผู้อำนวยการศูนย์ประสานการปฏิบัติที่ 1 กอ.รมน. และคณะ ได้นำถุงยังชีพไปช่วยเหลือข้าราชการและประชาชนในชุมชนพื้นที่ เกียกกาย แขวง ถนนนครไชยศรี เขตดุสิต กรุงเทพฯ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้แก่ประชาชนจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19)

Top