กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
กอ.รมน.ลงพื้นที่ติดตามการดำเนินงานโครงการและแผนงาน ในพื้นที่ อบต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี
วันที่ 14 มกราคม 2565
แชร์ |

เมื่อ 13 ม.ค.65 เวลา 08.45 น. กอ.รมน. โดย พ.อ.สุภร  สัมมา ผช.ผอ.ศปป.1 กอ.รมน. และคณะฯ เดินทางลงพื้นที่ จว.สุราษฎร์ธานี เพื่อตรวจเยี่ยมการดำเนินงานของ กอ.รมน.จว.สุราษฎร์ธานี ซึ่งมี พ.อ.ณรงค์ ตันติสิทธิพร รอง ผอ.รมน.จว.สุราษฎร์ธานี (ท.) และเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จว.
สุราษฎร์ธานี ให้การต้อนรับ พร้อมบรรยายสรุปผล แผนงาน/โครงการ ที่ผ่านมา และแผนงานปีงบประมาณ 65 ที่จะดำเนินการใน งวดที่ 2 ในกรอบงานของ ศปป.1ฯ หลังจากนั้น เวลา 09.45 น. คณะฯ ตรวจเยี่ยมพื้นที่เป้าหมายการดำเนินโครงการชุมชนสัมพันธ์ (ขุนด่าน) ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง อบต.มะขามเตี้ย อ.เมืองสุราษฎร์ธานี จว.สุราษฎร์ธานี ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
 

Top