กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
การบูรณาการกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ร่วมตรวจสถานประกอบการ เพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ ในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร และ อ.นาเดิม
วันที่ 13 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

เมื่อ 10 พ.ค.65 กอ.รมน.จว.สุราษฎร์ธานี บูรณาการร่วมกับชุดปฏิบัติการตรวจแรงงานในสถานประกอบการ จว.สุราษฎร์ธานี เพื่อป้องกันการบังคับใช้แรงงานหรือบริการ และการค้ามนุษย์ ด้านแรงงาน ในพื้นที่ อ.บ้านนาสาร และ อ.บ้านนาเดิม จำนวน 4 แห่ง จำนวนแรงงานทั้งสิ้น 175 คน ผลการตรวจสอบ ไม่พบการบังคับใช้แรงงานหรือบริการและการค้ามนุษย์ด้านแรงงาน แต่พบแรงงานต่างด้าว จำนวน 2 คน ไม่แจ้งที่พักอาศัยภายใน 24 ชั่วโมง ตามมาตรา 37 ของ พ.ร.บ. คนเข้าเมือง พ.ศ 2522 ทั้งนี้ได้แนะนำแนวทางการปฏิบัติงานตามภารกิจของแต่ละหน่วยงาน เช่น พ.ร.ก.การบริหารจัดการการทำงานของคนต่างด้าว พ.ศ.2560 และที่แก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ 2 พ.ศ.2561), พ.ร.บ.คนเข้าเมือง พ.ศ.2562, มาตรการการเคลื่อนย้ายแรงงานต่างด้าว และ พ.ร.บ กฎหมายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง พร้อมแจกแผ่นพับสื่อประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้เกี่ยวกับ พ.ร.บ. ป้องกันและปราบปราบการค้ามนุษย์ พ.ศ.2551 และที่แก้ไขเพิ่มเติม รวมทั้งขอความร่วมมือ นายจ้าง ลูกจ้าง ให้ปฏิบัติตนตามมาตรการ (D-M-H-T-T-A)   เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อย่างเคร่งครัด ต่อไป

Top