กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

การแก้ไขปัญหาการบุกรุกพื้นที่ป่า ในเขตอุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน

- เมื่อวันที่ 23 ก.พ. 64 เวลา 11.00 น. กอ.รมน.โดย พ.อ.พงษ์เพชร เกษสุภะ หัวหน้าชุดปฏิบัติการ ศปป.4 กอ.รมน. บูรณาร่วมกับ ผู้อำนวยการสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่ 3 สาขาเพชรบุรี (นายพิชัย วัชรวงษ์ไพบูลย์) และที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (ดร.ยุทธพล อังกินันทน์) เพื่อประสานการปฏิบัติตาม “ยุทธการพิทักษ์ป่าต้นน้ำเพชร” ณ อุทยานแห่งชาติแก่งกระจาน ในการเจรจากับชาวบ้านบริเวณรอบแปลงบุกรุก สืบเนื่องจากการเจรจาวันที่ 22 ก.พ. 64 พบชาวบ้านบริเวณรอบแปลงบุกรุกจำนวน 34 คน โดยมีชาวบ้านที่ยินยอมสมัครใจกลับลงมา 13 คน คงเหลือชาวบ้านที่ยังไม่ลงมา 21 คน ซึ่งจากการขึ้นไปเจรจากับชาวบ้านจำนวน 59 คน ผู้ใหญ่จำนวน 39 คน เด็กจำนวน 20 คน เพิ่มขึ้นมาจากเดิม 38 คน จากการเจรจาชาวบ้านยืนยันไม่ยอมลง โดยแสดงเจตจำนงที่จะทำไร่หมุนเวียนที่บริเวณบางกลอยบน ทั้งหมด 36 ครัวเรือน ครัวเรือนละประมาณ 15 ไร่ โดยหมุนเวียนเป็นระยะเวลา 10 ปี ปีละ 1 แปลง โดยไม่ซ้ำที่เดิม และสามารถเลือกทำบริเวณใดก็ได้ ตั้งแต่บริเวณชายแดนจนถึง ต.สองพี่น้อง และข้อเรียกร้องนี้ให้ได้เฉพาะ 36 ครอบครัวนี้เท่านั้น ครอบครัวอื่นหรือคนข้างล่างไม่สามารถมาทำบริเวณที่ร้องขอได้ โดยกลุ่มชาวบ้านส่งตัวแทนในการเจรจากับผู้บริหารที่สามารถตัดสินใจตามข้อเรียกร้องได้ ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 ก.พ. 64 เวลา 10.00 น. ณ ศาลาพอละจี บ้านบางกลอย หมู่ที่ 1 ต.ห้วยแม่เพรียง อ.แก่งกระจาน จว.เพชรบุรี

 

Top