กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
กอ.รมน. ดำเนินกิจกรรมเอาชนะยาเสพติด เพื่อเยาวชน SMART HERO (ในพื้นที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์)
วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

กอ.รมน. ดำเนินกิจกรรมเอาชนะยาเสพติด เพื่อเยาวชน SMART HERO (ในพื้นที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์)

- เมื่อวันที่ 22 ก.พ. 64 กอ.รมน.ภาค 1 ชุดพัฒนาสัมพันธ์มวลชน (ชพส.1209) ( พัน.ขส.กรม สน.พล.ร.9) ภายใต้การกำกับดูแลของ ศปป.2 กอ.รมน. โดย ร.ท. เกียรติอนันท์ สุขประเสริฐ หน.ชุด พร้อมด้วย จนท.ประจำชุด ได้ดำเนินการฝึกอบรมเยาวชน SMART HERO รุ่นที่ 2/64 ห้วงวันที่ 20 - 25 ก.พ. 64 (วันที่ 2) เพื่อลดอบายมุขในชุมชน รวมถึงให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเฝ้าระวังการแพร่ระบาดของยาเสพติด ตามแผนงานโครงการจัดตั้งหมู่บ้าน/ชุมชน เข้มแข็งเอาชนะยาเสพติด (ในพื้นที่ จว.ประจวบคีรีขันธ์) ประจำปี 2564 ณ ฐานปฏิบัติการบ้านเกาะคู่ หมู่ 1 ต.ปราณบุรี อ.ปราณบุรี จว.ประจวบคีรีขันธ์ มีผู้เข้ารับการฝึกอบรมฯ จำนวน 15  คน

Top