กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
รายการ "กอ.รมน.เป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาส"ตอนที่ 18 สร้างยุวเกษตรยุคใหม่ โครงการเกษตรเพื่ออาหารกลางวัน จว.นครราชสีมา
วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

Top