กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

เมื่อ ๑๙ ก.พ. ๖๔, ๑๐๓๐ พ.อ. พยุง อินทร์วิลัย หน.ฝ่ายนโยบายและแผนฯ เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองและตรวจสอบการมีและใช้วัตถุระเบิดระดับจังหวัด เพื่อให้การพิจารณาการขออนุญาตให้ซื้อ มี ใช้ และย้ายวัตถุระเบิด เป็นไปด้วยความรอบครอบ และตามระเบียบกฎหมายที่กำหนด ณ ห้องประชุมที่ทำการปกครองจังหวัดยะลา อาคาร ๑ ชั้น ๒ ศาลากลางจังหวัดยะลา โดยมี นายวรเชษฐ พรมโอภาษ รอง ผวจ.ยะลา/รอง ผอ.รมน.จังหวัด ย.ล.(พ.) เป็นประธานการประชุม

Top