กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

- เมื่อ 22 ก.พ. 64, 0900 พ.อ. ทรงยศ  ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จว.อุตรดิตถ์(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.หญิง กนกพร ศรีสมบัติ หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าวฯ จัดโครงการสานเสวนาส่งเสริมการมีส่วนร่วมและปรึกษาหารือ ประจำปี 2564 ณ ศาลาอเนกประสงค์บ้านชายเขา ม.4 ต.น้ำริด อ.เมือง จว.อุตรดิตถ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และปรับปรุงข้อมูลเครือข่ายของปราชญ์เพื่อความมั่นคงในพื้นที่ เเละนำไปขยายผลให้กับประชาชนในพื้นที่ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นต่อไป โดยมี พ.อ. ทรงยศ ทองก้อน เป็นประธานเปิดโครงการฯ มีผู้เข้าร่วมสัมมนาจำนวน 30 คน การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top