กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operetions Command :: ISOC
วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช.

เมื่อ 15 ก.พ.64 เวลา 0930 กอ.รมน.จังหวัด ฉ.ช. ร่วมกับ ศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา ที่ทำการปกครองจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา อ.พนมสารคาม และ อบต.เขาหินซ้อน ลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง กรณีประชาชนในพื้นที่ ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา ได้รวมตัวกันประมาณ 50 คน บริเวณวัดท่าไม้แดง ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า ได้มารวมตัวกันเพื่อแสดงจุดยืนในการคัดค้านการก่อสร้างโรงงานคัดแยกและรีไซเคิลขยะอิเล็กทรอนิกส์ในพื้นที่ เนื่องจากโรงงานดังกล่าว อยู่ระหว่างกำลังเตรียมพื้นที่ก่อสร้าง ตั้งอยู่ติดกับคลองระบม ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำที่มีความสำคัญและเป็นแหล่งน้ำที่นำไปใช้ในการผลิตน้ำประปาให้กับประชาชนในพื้นที่ โดยกลุ่มผู้ชุมนุมได้เรียกร้องให้มีการตรวจสอบการออกใบอนุญาตโรงงานดังกล่าว และขอให้จัดเวทีประชาคมเพื่อเปิดโอกาสให้ประชาชนในพื้นที่ได้มีส่วนร่วมในการพิจารณาการตั้งโรงงานดังกล่าว

  โดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง ได้มีการชี้แจงทำความเข้าใจและตอบข้อซักถามให้กับประชาชน โดยสรุปได้ดังนี้

     1. สำนักงานอุตสาหกรรมจังหวัดฉะเชิงเทรา จะนำข้อกังวลและเรื่องคัดค้านการก่อสร้างโรงงานของประชาชนพื้นที่ ม.3 ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม รายงานให้กรมโรงงานอุตสาหกรรมเพื่อประกอบการพิจารณาต่อไป

     2. สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทรา ชี้แจงว่า กิจการโรงงานดังกล่าว เข้าข่ายกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพซึ่งจะต้องปฏิบัติให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข และกฎหมายที่เกี่ยวข้อง

     3. สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดฉะเชิงเทรา ชี้แจงว่า โรงงานดังกล่าว ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) หากโรงงานเปิดดำเนินกิจการแล้วส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ให้แจ้งผ่านช่องทางจังหวัด อำเภอ หรือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัด เพื่อจะลงมาตรวจสอบข้อเท็จจริงและดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ต่อไป

     ทั้งนี้ การชี้แจงเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนมีความพึงพอใจ เหตุการณ์ทั่วไป ปกติ

Top