กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 5 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

ตามคำสั่งจังหวัดสระบุรี ที่ 14/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการทำงานของคนงานต่างด้าวและนายจ้าง/สถานประกอบการ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19) วันที่ 3 พ.ค.65  จนท.ฝ่ายงานข่าว กอ.รมน.จังหวัด ส.บ. พร้อมด้วย ฝ่ายปกครองจังหวัดสระบุรี, จัดหางานจังหวัดสระบุรี, แรงงานจังหวัดสระบุรี, จนท.ตร., ตม.สระบุรี, สาธารณสุขจังหวัดสระบุรี, ประชาสัมพันธ์จังหวัดสระบุรี, สวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัด ส.บ., ประกันสังคมจังหวัด ส.บ. ลงพื้นที่อำเภอบ้านหมอ ตรวจสอบการทำงานของต่างด้าว และนายจ้าง/สถานประกอบการ ในสถานการณ์ของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID-19) ตรวจสอบนายจ้าง สถานประกอบการ ที่จ้างแรงงานต่างด้าว เพื่อสนับสนุนการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19) และการหลบหนีเข้าเมืองโดยไม่ได้รับอนุญาต จำนวน 3 บริษัท บริษัท พรชัยโฮม เซ็นเตอร์ จำกัด, บริษัท พืชสุวรรณรุ่งเรือง (สระบุรี) จำกัด และบริษัท พี เอส ที คอนกรีต จำกัด ทุกโรงงานเป็นโรงงานถูกต้อง และมีแรงงานถูกกฎหมาย มีเอกสารถูกต้อง ทั้งนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้กำชับให้สถานประกอบการและคนงานในบริษัทให้ปฏิบัติตามมาตรการของกระทรวงสาธารณสุข และไม่รับคนงานผิดกฎหมายและมีมาตรการป้องกันของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019(COVID19) ตามคำสั่งจังหวัดอย่างเคร่งครัด ผลการตรวจเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top