กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

วันที่ 6 พ.ค. 2565 กอ.รมน.จังหวัด บ.ร. โดย พ.อ.โอภาส จันทร์ อุดม หน.ฝ่ายปฏิบัติการกิจการมวลชน ดำเนินโครงการชุมชนสัมพันธ์ 

ประจำปีงบประมาณ 2565 มี ดร. บุญถึง ประเมินมงคลกุล  นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะเเกโพรง เป็นประธานฯ ณ ห้องประชุม อบต.สะเเกโพรง มีสมาชิกกลุ่มปลูกผัก ในพื้นที่สะเเกโพรง จำนวน 20 คน เป็นการเสวนาพบปะเเลกเปลี่ยนความคิดเห็นซึ่งกันและกัน สร้างการรับรู้ให้ประชาชนทราบการปฏิบัติงาน ของ กอ.รมน. ปลูกจิตสำนึกให้ประชาชนมีส่วนร่วมรับผิดชอบต่อชุมชน/สังคมในฐานะพลเมืองของประเทศ ** สร้างสรรค์ ชุมชน เเห่งการให้ รู้รัก สามัคคี **

        ทั้งนี้ยังให้ความรู้ **นำ้หมัก พิทักษ์โลก ** พร้อมมอบ EM  กากน้ำตาลเมล็ดพันธ์ผัก เป็นการสนับสนุนกลุ่มอาชีพของชุมชน ให้มีความเข้มเเข็ง สร้างเอกลักษณ์ ของผลิตภัณฑ์ชุมชน ที่สอดคล้องกับสถานการณ์ปัจจุบัน 

         ผลการปฏิบัติผู้เข้ารับการอบรมให้ความสนใจ มีความรู้ความเข้าใจเเละพึงพอใจ

Top