กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 9 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

เมื่อ 9 พ.ค. 65 เวลา 08.00 น. พ.อ.สาธิต อุ่นกาย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. (ท) พร้อมเจ้าหน้าที่ กอ.รมน.จังหวัด ร.อ. ร่วมกิจกรรมเคารพธงชาติไทยทุกวันจันทร์ เพื่อเป็นการปลูกจิตสำนึกและสร้างความภาคภูมิใจในความเป็นชาติไทย "ธงไตรรงค์ ธำรงไทย"และตระหนักถึงความสำคัญของธงชาติไทย โดยมี นาย ภูสิต สมจิตต์ ผวจ.รอ./ผอ.รมน.จังหวัด ร.อ. เป็นประธานฯ ซึ่งมี หน.ส่วนราชการ/หน่วยงาน ร่วมกิจกรรมประกอบด้วย

1. สำนักงานจังหวัดร้อยเอ็ด (กลุ่มงานอำนวยการ)

2. สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดร้อยเอ็ด

3. สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดร้อยเอ็ด

4. สำนักงานแรงงานจังหวัดร้อยเอ็ด

5. สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดร้อยเอ็ด

6. ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) สาขาศาลากลางจังหวัดร้อยเอ็ด

7. มณฑลทหารบกที่ 27

8. ตำรวจภูธรจังหวัดร้อยเอ็ด

Top