กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 10 พฤษภาคม 2565
แชร์ |

เมื่อ ๑๐ พ.ค.๖๕, ๐๙๓๐ พ.อ. เฉลิมชัย  สุทธินวล รอง ผอ.รมน.จังหวัด ป.น. (ท.) มอบหมายให้ ร.อ. กฤชนล  สุวรรณโณ รองหัวหน้าฝ่ายกิจการมวลชนฯ พร้อมกำลังพลของหน่วยร่วมกิจกรรมปลูกป่าชายเลนเนื่องในวันป่าชายเลนแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ และวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ พื้นที่ป่าชายเลนบริเวณหลังแนวไม้ไผ่ ม.๒ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี โดยมี นายสมนึก  พรหมเขียว รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี เป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม ทั้งนี้เพื่อเป็นการสร้างจิตสำนึกให้ประชาชนในพื้นที่ตระหนักถึงการอนุรักษ์ทรัพยากรป่าชายเลน อีกทั้งเป็นการเทิดพระเกียรติ น้อมรำลึกและสืบสานพระราชปณิทานของสถาบันพระมหากษัตริย์ไทยที่ทรงห่วงใยต่อป่าชายเลน

Top