กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |เมื่อ 23 พ.ย.65 ,1330 กอ.รมน.จังหวัด บ.ร. โดย ร.อ.อนุกูล  นนทะดี รอง หน.ชุดชุมชนสัมพันธ์ เป็นผู้แทนหน่วย เข้าร่วมประชุมการขับเคลื่อนโครงการส่งเสริมโอกาส ความเสมอภาค และความเท่าเทียมทางการศึกษา "พาน้องกลับมาเรียน" ประจำปีการศึกษา 2565 ระยะที่ 2 ณ ห้องประชุมรวมใจเอกชน สง.ศึกษาธิการจังหวัดบุรีรัมย์ อ.เมือง จ.บุรีรัมย์  โดยมี นายศรัณยู  มีทองคำ  รอง ผจว.บ.ร.  เป็นประธาน  ที่ประชุมเห็นชอบโดยคณะกรรมการระดับจังหวัด เห็นชอบให้ออกคำสั่งแต่งตั้งคณะอนุกรรมการระดับอำเภอซึ่งประกอบไปด้วยส่วนราชการระดับอำเภอ  ผู้บริหารสถานศึกษา ผู้นำท้องที่  ท้องถิ่น ดำเนินการติดตามค้นหานักเรียนที่ออกจากระบบการศึกษา ในพื้นที่ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 358 ราย และรายงานความคืบหน้าให้กับส่วนกลางทราบภายในวันที่ 30 พ.ย.65 

***********************

Top