กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 พฤศจิกายน 2565
แชร์ |

เมื่อ 24 พ.ย. 65 เวลา 10.00 น. นายธีรุตม์ ศุภวิบูลย์ผล รองผู้ว่าราชการจังหวัด/รักษาราชการแทนผู้ว่าราชการจังหวัดยะลา เป็นประธาน ในพิธีเปิดโครงการส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพของอุตสาหกรรมในภูมิภาค ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566 มีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้ประกอบการโรงงานอุตสาหกรรมในพื้นที่จังหวัดยะลาเข้าร่วมโครงการ จำนวน 100 คน โดยมีการบรรยายให้ความรู้จากวิทยากรในเรื่องรู้เท่าทันมลพิษโรงงานอุตสาหกรรม และเรื่องการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วตามกฎหมายว่าด้วยโรงงาน ทั้งนี้ ได้เดินเยี่ยมชมผลิตภัณฑ์ของผู้ประกอบการขนาดย่อม ภายในบริเวณพื้นที่จัดงาน ณ ห้องกัสดาล โรงแรมยะลาแกรนด์พาเลซ อำเภอเมือง จังหวัดยะลา

Top