กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๔ นาวาเอก อภิชาติ วรภมร รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดพังงา (ฝ่ายทหาร) เข้าร่วมประชุมส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง เพื่อหารือ มาตรการช่วยเหลือประชาชนชาวจังหวัดพังงา ที่ได้รับผลกระทบจากกรณีจังหวัดภูเก็ต มีคำสั่งจังหวัดภูเก็ตที่ 2645/2564 ข้อ 1 การงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง ปิดช่องทางบก ด่านตรวจท่าฉัตรไชย ช่องทางน้ำ ท่าเรือ ทุกท่า ในจังหวัดภูเก็ตห้ามบุคคลและยานพาหนะทุกประเภทเข้าจังหวัดภูเก็ต เว้นแต่ เป็นบุคคลที่ได้รับวัคซีนป้องกันโรคโควิด – 19 ครบ 2 เข็ม หรือได้รับการตรวจหาเชื้อโควิด – 19 ด้วยวิธีการ RT-PCR หรือ Antigen Rapid Test ภานใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทาง หากไม่สามารถดำเนินการได้ต้องเข้ารับการกักตัวเป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป ส่งผลให้ชาวจังหวัดพังงา ที่มีเหตุจำเป็นต้องเดินทางไปจังหวัดภูเก็ต หรือไปทำงานประเภทไปเช้า เย็นกลับ ไม่สามารถเข้าจังหวัดภูเก็ตได้ทำให้ได้รับความเดือดร้อนและต้องมีค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นจากการตรวจหาเชื้อโควิด ณ ห้องปฏิบัติราชการผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา โดยมี นายจำเริญ ทิพญพงศ์ธาดา ผู้ว่าราชการจังหวัดพังงา เป็นประธานฯ

Top