กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 18 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

        เมื่อ 18 พ.ค.64 กอ.รมน.จังหวัดลำพูน จัดชุดปฏิบัติการลงพื้นที่เป้าหมาย ต.ทาสบเส้า และ ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน ตามแผนงานโครงการเตรียมการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เพื่อติดตาม ประสานงานสถานการณ์ สาธารณภัย เสริมสร้างความพร้อม ความเข้มแข็ง และสร้างเครือข่ายบุคคลากรสาธารณภัย ในพื้นที่ โดยได้รับความร่วมมือจากเทศบาลตำบลทาสบเส้า และเทศบาลตำบลทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน พร้อมผู้นำชุมชนในพื้นที่ ต.ทาสบเส้า และ ต.ทาทุ่งหลวง อ.แม่ทา จ.ลำพูน เป็นอย่างดี

Top