กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 19 พฤษภาคม 2564
แชร์ | ตามที่ จ.มห.ได้รับแจ้งจากนายองค์การ ชัยบุตร ส.ส.แบบบัญชีรายชื่อ พรรคก้าวไกล ว่าได้รับเรื่องร้องทุกข์จาก ผญบ.บ้านอุ่มไผ่ ม.๓ บ้านค าแฮดใหญ่ ม.๔ บ้านค าแฮดน้ยอย ม.๑๐ บ้านป่าแดง ม.๑๑ 
ต.กกแดง อ.นิคมค าสร้อย จ.มห. ว่า ราษฎรทั้งสี่หมู่บ้านได้รับความเดือดร้อนเนื่องจากเส้นทางที่ข้ามห้วยกระเบียน ไม่มีสะพานข้ามล าห้วยฯ ต้องใช้เส้นทางอื่นที่มีระยะทางไกลส่งผลให้ชาวบ้านเกิดความยากลำบาก จึงเสนอให้ก่อสร้างสะพานเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว นั้น

 เมื่อ 18 พ.ค.64 เวลา 10.00 น. ผวจ.มห. มอบหมายให้ ศดธ.จ.มห.และส่วนราชการ/หน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง ผลการลงพื้นที่ปรากฏ ดังนี้
 1. ข้อเท็จจริง
 1.1 จุดที่ 1 บริเวณ บ.อุ่มไผ่ – บ.ป่าแดง ต.กกแดง อ.นิคมค าสร้อย พบว่า ทางสัญจรฝั่งของบ้านอุ่มไผ่ก่อนที่จะถึงล าห้วยกระเบียนยังไม่เป็นทางสาธารณะ เป็นเพียงทางที่เจ้าของที่ดินใช้สัญจรไปไร่นา
และสวน และมีสะพานท าด้วยไม้ไผ่ส าหรับคนข้าม ส่วนฝั่งของบ้านป่าแดงยังไม่มีทางสาธารณะเข้าถึงล าห้วยฯ พบยังเป็นเพียงที่นาและสวนของราษฎรเท่านั้น
 1.2 จุดที่ 2 บริเวณฝายน้ าล้น บ.อุ่มไผ่ – บ.ป่าแดง ต.กกแดง อ.นิคมค าสร้อย พบมีฝายน้ำล้นกั้นห้วยกระเบียนเชื่อมระหว่างทั้งสองหมู่บ้านสันฝายกว้างประมาณ ๑.๓๐ ม. ยาวประมาณ ๖๐ ม. 
รถจักรยานและรถจักรยานยนต์สามารถใช้สัญจร ไป - มา ได้ แต่รถยนต์ไม่สามารถสัญจรได้ ฝายน้ำล้นดังกล่าว อบต.กกแดง รับโอนจากโครงการชลประทานมุกดาหาร
 1.3 จุดที่ 3 บริเวณ บ.ค าแฮดใหญ่ และ บ.ค าแฮดน้อย ข้ามไป บ.ป่าแดง ต.กกแดง อ.นิคมคำสร้อย พบมีฝายน้ำล้นกั้นห้วยกระเบียนเชื่อมระหว่างสองหมู่บ้านสันฝายกว้างประมาณ ๒.๓๐ เมตร ยาวประมาณ ๖๐ ม. รถยนต์ขนาดเล็กสามารถใช้สัญจร ไป - มา ได้ แต่สัญจรได้ไม่สะดวก เนื่องจากแนวรั้วเหล็กป้องกันอันตรายมีแนวตรงกับขอบของสันฝาย ฝายน้ าล้นดังกล่าว อบต.กกแดง รับโอนจากโครงการชลประทานมุกดาหาร

๒. แนวทางในการแก้ไขปัญหา
 ๒.๑ จุดที่ ๑ ผู้แทน ชป.มห. แจ้งว่า ได้มีหนังสือแจ้งให้ อบต.กกแดง ทราบว่า บริเวณดังกล่าวไม่มีความสมทางวิศวกรรมที่จะด าเนินก่อสร้างฝายเพื่อใช้เป็นทางผ่าน เนื่องจากน้ าจะเอ่อล้นไปกระทบฝายที่อยู่ด้านบนที่อยู่ห่างออกไปประมาณ ๑ กม. (จะรายงานให้ จ.มห. ทราบอีกทางหนึ่งด้วย)
๒.๒ จุดที่ ๒ ผู้แทน ชป.มห. ผู้แทน อบจ.มห. ผู้แทน สนง.สถ.จ.มห. รวมทั้งผู้น าท้องถิ่น/ท้องที่ ที่ร่วมลงพื้นที่ เห็นพ้องต้องกันว่า เนื่องจากมีถนนสาธารณะเดิมอยู่แล้วทั้งสองฝั่ง หากท าการก่อสร้างสะพานขนาดความกว้าง ๔ เมตร ยาวประมาณ ๔๐ เชื่อมทั้งสองหมู่บ้านก็จะท าให้มีความสะดวกแก่ประชาชน ผู้แทน สนง.สถ.จ.มห. จึงแนะน าให้ อบต.กกแดง จัดรายละเอียดแผนงาน/โครงการ งบประมาณในการก่อสร้างสะพานพร้อมแบบแปลนและเสนอขอรับการสนับสนุนไปยัง อบจ.มห. (ผ่าน อ.นิคมค าสร้อย) โดยให้ขอรับการสนับสนุนวิศวกรออกแบบไปยัง สนง.ยผ.จ.มห. 
 ๒.๓ จุดที่ ๓ ผอ.กช.อบจ.มห. และ ผู้แทน ชป.มห. แจ้งว่า โครงสร้างและฐานรากของฝายยังมีความมั่นคงแข็งแรง หากจะเสนอให้มีการก่อสร้างสะพานจะต้องใช้งบประมาณเป็นจ านวนมากและมีความเป็นไปได้น้อย จึงเสนอให้ อบต.กกแดง ขยายรั้วป้องกันอันตรายออกข้างละ ๓๐ ซม. ก็จะท าให้รถยนต์ขนาดเล็กสัญจรไป – ได้สะดวกและมีความปลอดภัย/นายก....๒ ทั้งนี้ นายก อบต.กกแดง รับที่จะดำเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวตามที่ผู้แทนส่วนราชการ/หน่วยงานที่ร่วมลงพื้นทีเสนอ ซึ่ง ผญบ. หมู่ที่ ๓ ,๔ และหมู่ที่ ๑๑ ต.กกแดง อ.นิคมค าสร้อย พึงพอใจในแนวทางในการปัญหาดังกล่าว

จึงเรียนมาเพื่อกรุณาทราบ

Top