กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

วันที่ 18 พ.ค.64 กอ.รมน.จังหวัด ล.ป.จัดมวลชน ทสปช.จว.ล.ป. ร่วมกับ อำเภอแม่ทะ เทศบาลตำบลบ้านบอม กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และราษฎรในพื้นที่ช่วยเหลือผู้ได้รับผลกระทบจากพายุฤดูร้อน เมื่อวันที่ 17 พ.ค.64 เวลา 1400 น.ณ บ้านหัวทุ่ง หมู่ที่ 3 ต.บ้านบอม อ.แม่ทะ จังหวัดลำปาง โดยหน่วยได้ช่อมแซมบ้านเรือนของราษฎรที่ได้รับความเสียหายจำนวนทั้งสิ้น 3 หลัง

Top