กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 20 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. เมื่อวันที่ 20 พ.ค. 64 เวลา 09.30 น. พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ. มอบหมายให้ พ.ต.บุรเศรษฐ์ ชัยอนนต์ จนท.ปฏิบัติการ กลุ่มงานข่าว และ ร.ท.สรศักดิ์ สุโพธิ์ รอง หน.ฝ่ายโครงการและงบประมาณ กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. ลงพื้นที่ประสานงาน สอบถามข้อมูลจาก ปศุสัตว์ จ.สุพรรณบุรี ในเรื่องมาตราการเฝ้าระวัง ไม่ให้โรคลัมปี สกินที่ระบาดในโคและกระบือ แพร่กระจายส่งผล กระทบต่อเกษตร โดยมี นายเยี่ยม คงสวัสดิ์ ปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี เป็นผู้ให้ข้อมูลการดำเนินโรคลัมปี สกินระบาดสัตว์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ โรคลัมปี สกิน เกิดในพื้นที่ อ.หนองหญ้าไซ และ อ.อู่ทอง ตั้งแต่เดือน เม.ย.64 จำนวนไม่มากนัก เนื่องจากมีการนำวัวจากภาคอีสานเข้ามา ในพื้นที่ ซึ่งปัจจุบัน จังหวัดสุพรรณบุรี ประกาศเป็นเขตโรคระบาดชนิดโรคลัมปี สกิน ในโคและกระบือ เรียบร้อย เป็นโรคที่ไม่สามารถติดต่อสู่มนุษย์ได้ โดยมีแมลง ดูดเลือด เป็นพาหะนำโรค ปัจจุบันปศุสัตว์จังหวัดสุพรรณบุรี ได้ลงพื้นที่เพื่อให้ความรู้ใน เรื่องการป้องกันให้กับเกษตรกรในพื้นที่ โดยมีการพ่นฆ่าแมลง การปรับปรุงคอกเพื่อ กันแมลง และแยกสัตว์ที่มีอาการป่วยออกจากสัตว์ที่ไม่ป่วย และเร่งจัดหาวัคซีนฟรี จากกรมปศุสัตว์ ฉีดให้กับโคและกระบือในพื้นที่โรคระบาด

 

 

Top