กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 21 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ ๒๐ พ.ค. ๖๔ กอ.รมน.จังหวัดตรัง และ ชป.สห.มทบ.๔๓ บูรณาการร่วมกับ ฝ่ายปกครอง, สภ.เมืองตรัง, วัฒนธรรมจังหวัดตรัง, สาธารณสุขอำเภอเมืองตรัง, จนท.เทศกิจและสาธารณสุขเทศบาลนครตรัง ตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรค COVID ๑๙ ในพื้นที่จังหวัดตรัง ณ ร้านพิ้งพิ้งหมูกระทะ, ร้านอันดามันหมูกระทะ และ ร้านหมูกระทะ ๕๙ ผลการปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top