กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 24 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 24 พ.ค. 64, 0800 กอ.รมน.จังหวัด ป.น. บูรณาการร่วม 3 ฝ่าย ออกตรวจพื้นที่เสี่ยงต่อการติดเชื้อไวรัสสายพันธ์ใหม่ 2019 (COVID-19) พร้อมประชาสัมพันธ์มาตรการของจังหวัดปัตตานี เพื่อสร้างความตระหนักรู้ให้กับประชาชน ผู้ประกอบการต่างๆ ให้ใช้ชีวิตภายใต้ “New Normal” ปฏิบัติตามมาตรการ D-M-H-T-T และรณรงค์ให้ลงทะเบียนฉีดวัคซีน เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ลดความเสี่ยงในการแพร่ระบาดเข้าสู่หมู่บ้าน/ชุมชน ณ ตลาดสดเทศบาลเมืองปัตตานี ถ.ยะรัง ต.จะบังติกอ อ.เมือง จ.ปัตตานี ผลการปฏิบัติ : เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ประชาชนรับทราบและพร้อมปฏิบัติตามมาตรการของจังหวัดปัตตานีอย่างเคร่งครัด

Top