กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อวันที่ 25 พ.ค. 64 เวลา 09.00 น. พ.อ. ทรงยศ ทองก้อน รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.ต.(ท.) มอบหมายให้ พ.อ.หญิง กนกพร ศรีสมบัติ หน.กลุ่มงานนโยบาย แผน และการข่าว กอ.รมน.จังหวัด อ.ต. ตรวจเยี่ยมปราชญ์ของ กอ.รมน.จังหวัด อ.ต. ที่ได้ผ่านการอบรมโครงการปราชญ์ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง พร้อมทั้งสำรวจสถานที่เพื่อเตรียมการอบรมขยายผลต่อยอดโครงการของ ศปป.1 กอ.รมน.จังหวัด อ.ต. ณ ครัวเรือนสัมมาชีพชุมชนตัวอย่างอำเภอท่าปลา ม.7 ต.ร่วมจิต อ.ท่าปลา จ.อุตรดิตถ์, กลุ่มอาชีพสมาชิกกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดอุตรดิตถ์ และ กลุ่มเลี้ยงผึ้ง ม.4 ต.น้ำริด อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์ การปฏิบัติเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

Top