กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 25 พ.ค. 64 เวลา 13.30 น. พ.อ.วิรัตน์ คำวิลัย รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.พ.(ท.) มอบหมายให้ พ.ต.เทิดศักดิ์ เกี้ยวเพ็ง รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน และ ร.ต.ชัยรัตน์ ดีเรือก หน.ชรต.126 กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. พร้อมด้วย รอง ผวจ.สุพรรณบุรี , ประธานแม่บ้านมหาดไทย , รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัด ส.พ. , หน.ปภ.จังหวัด ส.พ. , พม.จังหวัด ส.พ. , นอภ.เมืองสุพรรณบุรี , นอภ.บางปลาม้า และผู้แทนนายอำเภอ เข้าร่วมพิธีมอบสิ่งของพระราชทานแก่ผู้ประสบภัย(วาตภัย) ให้แก่ราษฎรที่ประสบวาตภัยในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี โดยมีกำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และผู้แทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นผู้แทนรับมอบสิ่งของพระราชทาน จำนวน 184 ครัวเรือน เพื่อเป็นขวัญกำลังใจและบรรเทาความเดือดร้อนให้กับครอบครัว ผู้ประสบวาตภัย ให้มีจิตใจที่เข้มแข็งพร้อมต่อสู้ปัญหา ณ หอประชุมสโมสรข้าราชการจังหวัด ส.พ. ชั้น 2 ศาลากลางจังหวัด ส.พ. โดยมี นายณัฐภัทร สุวรรณประทีป ผวจ.สุพรรณบุรี/ประธานกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เป็นประธานในพิธี

 

 

ผลการปฏิบัติเป็น ไปด้วยความเรียบร้อย

 

 

Top