กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 25 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

        เมื่อ 24 พฤษภาคม 2564  กอ.รมน.จังหวัด ล.พ. พร้อมด้วยหน่วยงานทุกภาคส่วน จัดรถขยายเสียง และหน่วยประชาสัมพันธ์  ลงพื้นที่อำเภอเมืองลำพูน เพื่อให้ความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 และเชิญชวนประชาชนลงทะเบียนจองฉีดวัคซีน ผ่านระบบไลน์หมอพร้อม และโรงพยาลส่งเสริมสุขภาพตำบลใกล้บ้าน โดยกลุ่มแรกคือผู้สูงอายุ 60 ปีขึ้นไป และผู้ป่วย 7 กลุ่มโรค ส่วนกลุ่มที่สองประชาชนที่อายุ 18-59 ปี จะลงทะเบียนจองได้ตั้งแต่ 31 พฤษภาคม 2564  ทั้งนี้เพื่อเป็นเกราะป้องกันโรคโควิด-19  อันจะทำให้เกิดการสร้างภูมิคุ้มกันหมู่ให้กับประชาชน  ลดอัตราการป่วย อัตราการเสียชีวิต และช่วยให้เศรษฐกิจและสังคมกลับสู่สภาวะปกติ

        ปัจจุบันจังหวัดลำพูนเป็นพื้นที่ควบคุม ขอความร่วมมือประชาชนเคร่งครัดมาตรการ D-M-H-T-T-A อย่างต่อเนื่อง โดยเน้นสวมหน้ากาก 100% อีกทั้ง แจ้งเบาะแสหากมีการฝ่าฝืนมาตรการควบคุมโรคของจังหวัด การลักลอบเล่นการพนัน การลักลอบเข้าเมืองอย่างผิดกฎหมาย และอย่าหลงเชื่อข่าวปลอม (Fake News)  ทั้งนี้ กอ.รมน.จังหวัดลำพูน และทุกภาคส่วนจะได้รณรงค์ และประชาสัมพันธ์ อย่างต่อเนื่อง

Top