กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 26 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

26 พ.ค.64 เวลา 10.00 น. พ.อ. อัครพนธ์. มูลประดับ รอง ผอ.รมน.จังหวัด อ.จ. เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ ปราชญ์ ร่วมใจ สรรค์สร้างไทยเป็นหนึ่ง กิจกรรม การถ่ายทอดความรู้ ของปราชญ์ไปสู่ประชาชน ณ บ.ภูเขาขาม ต.คึมใหญ่ อ.เมืองอำนาจเจริญ พร้อมด้วย นายพงษ์เพชร. พิมพเนตร กำนัน ต.คึมใหญ่ , นายเสรี. กาญจณดา นายก อบต.ตึมใหญ่, นางทิพวรรณ. จันทภา ผญบ.ม.6, น.ส.กฤษณา. เจริญสุข ส.อบต.คึมใหญ่, นายวร. สว่างเนตร. ปราชญ์ชาวบ้าน, นายนราธิป. แก้วกล้า และ นางจุธารัตน์. สุวะศรี ปราชญ์เพื่อความมั่นคง ร่วมพิธี โดยมีประชาชน ร่วมการอบรม จำนวน. 30 คน

Top