กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

เมื่อ 28 พ.ค.64 เวลา 1330

พ.ท.บุญถนอม  มะหมัด รอง หน.ฝ่ายนโยบายแผน ฯ, ร.อ.กฤชนล สุวรรณโณ รอง หน.กลุ่มงานกิจการมวลชน ฯ, ออกรณรงค์ประชาสัมพันธ์สร้างการรับรู้ และการปฏิบัติตามมาตรการการป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา-2019 (โควิด-19) และการรณรงค์การฉีดวัคซีนป้องกันโควิด-19 ณ บริเวณบ้านพักแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าว ภายในซอยตัน ถ.นาเกลือ ต.บานา อ.เมือง จ.ปัตตานี ผลการปฏิบัติมีการตอบรับและความเข้าใจเกี่ยวกับการรณรงค์ตามมาตรการดังกล่าวเป็นอย่างดี

Top