กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 28 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. วันที่ 28 พ.ค. 64  เวลา 08.00 น.กอ.รมน.จังหวัด ส.พ. และ มว.สห.มทบ.17  ลงพื้นที่ดูแลความเรียบร้อยและจัดระเบียบการเว้นระยะห่างให้กับประชาชนที่เดินทางมาฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019 (COVID-19) ให้ปฏิบัติตามข้อกำหนด มาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-2019)  ตามคำสั่งจังหวัดสุพรรณบุรี ที่ 1723/2564 ลงวันที่ 30 เมษายน 2564  ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยายมราช ต.ท่าพี่เลี้ยง อ.เมือง จ.สุพรรณบุรีผลการปฏิบัติ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประชาชนเข้ารับการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อไวรัสโคโรนา2019(COVID-2019)  จำนวน 700 ราย

Top