กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564
แชร์ |

กอ.รมน.จังหวัด ร.บ. วันที่ 30 พ.ค. 64 เวลา 10.00 น. พ.อ.ประยุทธ   ผดุงพจน์ รอง ผอ.รมน.จังหวัด ร.บ.(ท) มอบหมายให้ พ.อ. ไพโรจน์  เชื้อสมุทร หน.กลุ่มนโยบายแผนและการข่าวฯ พร้อมกับ จ.ส.อ.บุญลือ   โพธิเงินเจ้าหน้าที่ปฏิบัติการฯร่วมกับ ศูนย์ตอบโต้ภัยพิบัติจังหวัดราชบุรี ร่วมกับ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านหินสี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้านหินสี  หน่วยกู้ภัยราชานุสรณ์ (จุดยางโทน) ลงพื้นที่พบปะประชาชน ณ บ้านลานคา ตำบลยางหัก อำเภอปากท่อจังหวัดราชบุรี 

          1. สร้างการรับรู้และความเข้าใจกับประชาชนได้ทราบเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด -19 และเชิญชวนให้ประชาชนลงทะเบียนการฉีดวัคซีนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตำบลบ้านหินสี อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน หรือลงทะเบียนผ่านแอปหมอพร้อม 

          2. ประชาสัมพันธ์ให้ปฏิบัติตามมาตรการและวิธีป้องกันการแพร่ระบาดของโควิด-19 เช่น การเว้นระยะห่างกับคนอื่นอย่างน้อย 1-2 เมตร การสวมหน้ากากผ้า หรือหน้ากากอนามัย  การหมั่นล้างมือบ่อยๆ ทั้งน้ำสบู่ ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายสม่ำเสมอ การสแกนแอปไทยชนะ  หากมีไข้ ไอ และหายใจลำบากโปรดไปพบแพทย์โดยเร็ว 

          3. ร่วมมอบข้าวสาร และไข่ไก่ให้กับประชาชน หมู่ 8 บ้านลานคา ซึ่งได้รับผลกระทบ สถานการณ์การระบาดของโควิด -19 และ มอบน้ำยาฆ่าเชื้อให้กับผู้นำชุมชน ผู้ใหญ่บ้านทั้ง 8 หมู่  หมู่บ้านละ 2 แกลลอน เพื่อนำไปพ่นฆ่าเชื้อตามพื้นที่เสี่ยงในหมู่บ้านต่อไป

Top