กองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร l Internal Security Operations Command :: ISOC
วันที่ 2 มิถุนายน 2564
แชร์ |

เมื่อ 1 มิ.ย.64 เวลา 1500 พ.อ.ชายธนัญชา  วาจรัต รอง ผอ.รมน.จังหวัด ส.ห. ได้มอบหมายให้ จนท.กอ.รมน.จังหวัด ส.ห. ร่วมกับเจ้าหน้าที่ จนท.สสอ., จนท.ฝ่ายปกครอง., จนท.ตร.จนท.เทศบาลฯ และมว.สห.ที่2 มทบ.13 ลงพื้นที่ตรวจสอบสถานประกอบการ แหล่งชุมชน สถานบริการ ร้านค้า ตลาด ห้างสรรพสินค้า ตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ณ ตลาดสดท่าข้าม พร้อมประชาสัมพันธ์ ให้สวมหน้ากากอนามัยเว้นระยะห่างตามมาตรการเฝ้าระวังป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ซึ่งประชาชนให้ความร่วมมือปฏิบัติตามที่เจ้าหน้าที่ให้คำแนะนำทำตามที่รัฐบาลกำหนดเป็นอย่างดี

Top